Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden:

 1. Het gebit dient minstens eenmaal per zes maanden gecontroleerd en onderhouden te worden. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is Oral Care Center niet aansprakelijk voor ontstane schade.
 2. De mondhygiëne adviezen dienen steeds nauwgezet opgevolgd te worden, dit ter beoordeling van de behandelaar.
 3. Derden mogen geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit hebben aangebracht.
 4. De nota voor het werkstuk waar garantie op geclaimd wordt moet volledig betaald zijn.
 5. Indien u besluit de reparatie of het herstel elders uit te laten voeren vervalt het recht op garantie. 
 6. Noodzakelijke controles en of röntgenfoto’s evenals het vervangen van verbruiksonderdelen vallen niet onder de garantieregeling.
 7. Indien en voor zover er sprake is van een garantieperiode langer dan een jaar geldt het volgende: De garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens de navolgende staffel:

 8. – Bij een 5-jarige garantietermijn:
  het 1e jaar: 100 %
  het 2e jaar: 80 %
  het 3e jaar: 60 %
  het 4e jaar: 40 %
  het 5e jaar: 20 %

  – Bij een 2-jarige garantietermijn:
  het 1e jaar: 100 %
  het 2e jaar: 50 %
 9. Onder “kosten” wordt verstaan het bedrag dat normaliter in rekening zou worden gebracht op het moment van uitvoeren van de behandeling onder garantie. Patiënt dient derhalve het restant (kostprijs minus de garantie) te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.Uitgesloten van garantie zijn defecten of benodigde reparaties aan door ons vervaardigde werkstukken veroorzaakt door (externe) invloeden zoals:
 • onvoldoende mondhygiëne
 • roken
 • endodontische problemen
 • parodontale probleme
 • ongeval
 • knarsen
 • veranderd medicatiegebruik
 • verandering in de algemene gezondheid
 • gebruik van hormoonpreparaten
 • osteoporose